سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش.

جملات بسیار زیبا از سایت یگانه عزیزیان

جملات بسیار زیبایی از سایت یگانه عزیزیان


هميشه بدنبال سرنوشتي بهتر براي خود باش ، و اگر کسب دانش  آرمانت است هر آنچه در اين مسير رنج ببري ارزشش را دارد . ارد بزرگاين که آدميان از درسهاي تاريخ چيزي فرا نميگيرند مهم تر ين درسي است که تاريخ بايد به ما بياموزد . هاکسليهيچ کس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . گوتهجام عمر را جز با مي دلدادگي به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگآينده ها به نظر بزرگ جلوه ميدهند اما وقتي که گذشتند ميفهميم که چقدر ناچيز بوده اند. مترلينگديدي جهان در مشتي شن ، و سپهر در گلي خودرو ، بي نهايت در کف دستهايت گير و جاودانگي را در ساعتي به دست آر. ويليام بليکانسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود که فرآيند فرديت کامل شود، وقتي که ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي کنند و مکمل يکديگر باشند. ک.گ.يونگمرد دلير بهنگام ستيز و نبرد ، همراهانش را نمي شمارد . ارد بزرگگواه جاودان آزادي انسان است انديشه‌‌ها و گفتار و كردارمان تارهاي پيله‌اي است كه پيرامون خود مي‌‌تنيم . سوامي ويو كانانداداناي فرزانه بي‌آنكه گام سپارد، مي‌داند بي‌آنكه بنگرد، مي‌بيند بي‌عمل، سامان مي‌دهد . لائو تسهراز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . ارد بزرگاگر سوار پلنگ شدي، پياده شدنت مشكل خواهد بود. مثل چينيهر كسي نگهبان شرافت خويش است. مثل فرانسويمورد علاقه بودن قدرت ميآورد و علاقمند شدن جسارت . لائوتزوسرآمد دشواري و سختي دانايست و دانا چشم خويش را بر  بسياري از زيبايي هاي زود گذر گيتي خواهد بست . ارد بزرگاگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي کنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! . توکاراموجود شما چنان صداي رسايي دارد که نمي توانم سخنانتان را بشنوم. امرسونخواسته مراد از مريد خاموشي و ژرف نگريست ، و خواهش مريد از مراد ، نشان دادن مسير پيشرفت .  ارد بزرگعشق حقيقي هيچگاه يکنواخت و آرام پيش نمي رود . شکسپيردو اشتباه بسيار بزرگ يکي اين است که قبل از موعد اقدام به عمل کنيم و ديگري اين است که فرصت مناسب را از دست بدهيم . کوئيلواحمق ها از گذشته حرف مي زنند ، ديوانه ها از آينده و عقلا از حال . ناپلئون بناپارتاز سفر کرده ، ارزش سرزمين مادري را بپرس . ارد بزرگاگر مشکلي داري، به دليل طرز فکر توست و تنها راهي که مي تواني مشکلات را براي هميشه حل کني، اين است که طرز فکرت را تغيير دهي. وين دايرآنکه کارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد . باگاواد گتياآنگاه که نمي دانم چه مي گويم ، جز راستي چيزي بر زبانم جاري نيست . ارد بزرگهر کار ي که انجام دهيم چه مثبت چه منفي نتيجه آن را خواهيم ديد . کارولين برايسما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم، اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم، مؤثر هستيم. نيچهآنکه زيبايي خرد را نديد ، گرفتار زيبايي آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت . ارد بزرگهرکس همان گونه است که فکر مي کند پس مراقب افکار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال کار کردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را کوک کرد . جي.پي.واسواني((عشق)) تمرين ((نيايش ))است و ((نيايش)) تمرين ((سكوت)). آنتوان سنت اگزوپريبراي ماندگاري ، رويايي جز پاکي روان نداشته باش . ارد بزرگوقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد. امرسوندهان و كيف پولت را با احتياط باز كن زيرا بدين وسيله دست كم حيثيت و پرستيژت دست نخورده باقي خواهد ماند. جرج فونآنچه را كه به دنبالش هستيم خواهيم يافت و آنچه را كه ازش مي گريزيم از ما خواهد گريخت.......حال كه مي دانيم كه به خواسته هايمان مي رسيم شايسته است كه اهداف و آرزوهاي ارزشمند را طلب كنيم. رالف والدو امرسونبا ، رفته گان به جهان ديگر، نتوان همراه شد ، که  اين کوشش و همراهي عمر را  بباد مي دهد . ارد بزرگاگر توانستي 30 روز را بدون عصباني شدن پشت سر بگذاري بهتر است جهت شكرگذاري به پيشگاه خدايان قرباني تقديم داري. اپكتيتوسدر اين دنيا از دو راه مي توان موفق شد ؛ يا از هوش خود و يا از ناداني ديگران . لابرويرياد اشک و شيفتگي ، آويزه خاموش دلهاست . ارد بزرگبراي گله ي انساني تمام نشانه هاي ابرانسان چون نشانه هاي بيماري يا ديوانگي ظاهر مي شوند . فردريش نيچهدر ميان دو کس دشمني ميفکن ، که ايشان چون صلح کنند تو در ميانه شرمسار باشي . سعديهر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رسد . كارلايلهر پيوستني آگاهي و ميوه اي نو ارمغان مي آورد . ارد بزرگبا قضاوت کردن درباره‌ي ديگران، در واقع به توصيف خود مي‌پردازيد. وين دايراگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي . کنفسيوسخودت را بشناس اما به آن مبال  . ارد بزرگغفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد!. منسيوسآنان که عشق خود را آشکار نکنند معشوق نخواهند بود . شکسپيرعاشق آنکسي باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار مي کند . دانتهآنکه براي بهروزي آدميان تلاش مي کند و راه درست را نشان مي دهد بارها و بارها مي زيد و تا ياد و سخنش جاريست او زاده مي شود و باز هم . ارد بزرگهنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم كه درهاي باز را نمي بينيم . هلن كلريا چنان نماي كه هستي، يا چنان باش كه مي نمايي. بايزيد بسطاميراه آشتي را کسي بايد بيابد که خود سبب جدايي شده است .  ارد بزرگ


هيچگاه اظهارات و گفته هاي يك فرد خشمگين را در حين مشاجره فراموش نكن. هنري بيچربهترين روش درمان خشم ، تإخيراندازي مي باشد. سنكاارزش پيمان شکن ، باندازه کفن هم نيست .  ارد بزرگبه راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولربا اين نگرش پيش برويد که همه چيز خداي گونه است و همه کس خداي گونه رفتار ميکند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار کنيد . سوامي راما تيرتا
نگاه زمينيان ،  تهي است از انوار آسمانيان . ارد بزرگما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم کنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس کنيم که به جهان باز مي گرديم همانطور که همه موجودات ديگر باز مي گردند. همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين کليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . هرمان هسهديدي جهان در مشتي شن ، و سپهر در گلي خودرو ، بي نهايت در کف دستهايت گير و جاودانگي را در ساعتي به دست آر. ويليام بليکاگر بتواني خواسته ات را در ذهن تصور کني، مي تواني آن را در دنياي مادي ات متجلي سازي. وين دايراگر در بند زندگي روزمره تان شويد نمي توانيد گامي بسوي بهروزي بردارد .  ارد بزرگاگر ميتواني عاقلتر از ديگران باش ، اما اين موضوع را به آنان مگو . چستر فيلدايمان قوت روح است . چخوفبسياري در پيچ وخم  يک راه مانده اند و همواره از خويشتن مي پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهيم . بدانها بايد گفت مي داني در کجا مانده اي؟ همانجاي که خود را پرمايه دانسته اي. ارد بزرگروزها جريان با ارزش زندگي هستند . وين دايردنيا نيرزد به آنکه پريشان کني دلي . سعدياگر گمان کني دوران تغيير به درازا مي کشد، همين گونه خواهد شد. وين دايرنگاه آدمهاي کوچک ، چه زود پر مي شود و لبريز .  ارد بزرگزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويدبه كسي عشق بورز كه لايق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزي سيراب ميشود ...ويكتور هوگوبسياري بخاطر برآيند هنجارهاي دروني اشان بين نماي سپيد  و پاکي در اشتباهند . ارد بزرگمرگ، واژه اي است که به مفهوم پايان يافتن به کار برده مي شود. محدوديت ها پايان پذيرند. روح هيچ محدوديتي ندارد. وين دايرخداوندا بگذار هميشه خواهان انجام آني باشم كه بيش از توان من است . ميكل آنژعقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد در دست زن گريز راي . سعدياگر روانتان در گفتگويي مورد حمله قرار گرفت  شما با کلمات نمي توانيد بيزاري از واژها بجوييد ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسيب ديده شماست . ارد بزرگدو زن هرگز با يکديگر دوستي و محبت نمي ورزند مگر به خاطر توطئه بر عليه زن سوم . آلفونس کاردر آغاز هر کار مهم پاي زن وجود دارد . لامارتينره آورد سفر در درون آدمي ،  به جز خرد و پيشرفت نيست . ارد بزرگزن زشت در دنيا وجود ندارد، فقط برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند . برنارد شاوبراستي ؛ اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود يا وفاداري يا عدالت . اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن است و آسودگي نكبت بار . فردريش نيچهآنکه در بيراهه قدم بر مي دارد آرمان و هدف خويش را گم کرده است . ارد بزرگهرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانسته ام بياموزم . گاليلهموفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينمويرهايي و آزادي ، برآيند پرستش خرد است و دانايي . ارد بزرگزندگي بخت آزمايي بزرگي است که فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد . ضرب المثل سانسکريتدرختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشک و مردم نادان مي شکنند وخم نمي شوند. يوستين گوردرمشغول نبودن با زنده نبودن يكي است . ولترنخستين گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودي بزرگان و ريش سفيدان است و سپس تاراج دارايي آنها . ارد بزرگانسانها در هيچ يک از ويژگي هايشان به اندازه نيکي کردن به همنوعان خود خداي گونه نيستند. سيسرونهيچکس مجبور نيست انسان بزرگي باشد تنها انسان بودن کافي ست. آلبرکاموآدم خردمند ، تار و پودهاي اصلي زندگي را مي يابد . ارد بزرگياد بگيريد که زندگي کنيد. براي زندگي کردن فقط يک دوره عمر داريد نه بيشتر. ژان لويي فورنيهدوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملا عام تحسين . اسکار وايلدخود را قرباني کنيم بهتر است که ديگران را... گانديآنکه کارش را دوست ندارد خيلي زود پير مي شود . ارد بزرگاگر باور داري که احساس بد يا نگراني زياد، در آنچه در گذشته اتفاق افتاده يا در آينده رخ مي دهد تغييري ايجاد مي کند، بدان که انگار روي اين کره زندگي نمي کني و از واقعيت هاي آن سر در نمي آوري. وين دايردر دنيا فقط از يک چيز بايد ترسيد و آن خود ترس است . ناپلئون بناپارتکردار ناپسند خويش را با دارايي زياد هم نمي تواني پنهان سازي . ارد بزرگکساني که روح ناميد دارند مقصرترين مردم هستند . ناپلئون بناپارتاي آقا !! قبل از اينکه عصبانيت را به همسرت ابراز کني فکر کن ! اي خانم !! وقتي از دست شوهرت عصباني هستي ، حرمت کلامت را حفظ کن . جان گريچه بسيار گردن کشاني که به آني دچار  زبوني شدند . ارد بزرگاگر مي‌خواهيد دشمنان خود را تنبيه كنيد، به دوستان خود نيكي كنيد . کورشبهتر است براي چيزي که هستي, منفور باشي تا اينکه براي چيزي که نيستي محبوب باشي. آندره ژيدپرتگاه مي تواند به وجدآورنده روان و يا کشنده جسم باشد . ارد بزرگاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ. يونگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. جلال الدين روميسعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم . مارکوس گداويرکسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. ارد بزرگنصيحت؟ عاقلين به آن احتياجي ندارند . احمق ها آن را قبول نمي کنند. بنيامين فرانکلينمحبت نيرومندترين جادوها است. گولاسخودآختگي قابليتي است که بسياري ندارند . ارد بزرگبايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد. مونت کيونظم , اولين قانون طبيعت است . کارنگيما در بين کساني که با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، ولي وقتي بزرگ مي شويم که بين کساني باشيم که با ما هم عقيده نباشند. فرانکآينده جوانان را از روي خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، مي توان پي برد ، نپنداريم که ميزان دارايي و يا امکانات آنها ، دليلي بر پيروزي و  شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوي آنهاست . ارد بزرگقلب زن پرتگاهي است هولناک که عمق آن را نمي توان حدس زد . لامارتيناشتغال به هر كاري بهتر از تنبلي و بيكاري است . اسمايلزنکات سخت هم اساسي ساده دارند . ارد بزرگزن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند . ارنست همينگويلبخند زن دردو موقع آسماني و فرشته مانند است : يکي هنگامي که براي اولين بار با لبخند به معشوق مي گويد دوستت دارم وديگر هنگامي که براي اولين بار به روي نوزادش لبخند مي زند . ويکتور هوگوبهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارتمردي که همسرش را به درشتي بيرون مي کند ،  به اشک به دنبالش خواهد دويد . ارد بزرگهميشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسيدي، همزمان دره اي عميق نيز در کنارش دهان باز خواهد کرد. اگر مي خواهي به بهشت دست پيدا کني، ريشه هاي تو بايد در خود جهنم پا بگيرند. اشواگر شاد بودي آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگين بودي آرام گريه كن تا شادي نا اميد نشه . چارلي چاپلينسرود طبيعت ضرباني ملايم و کشيده دارد . ارد بزرگچنانچه به خورشيد نگاه کني ، سايه اي نخواهي يافت . هلن کلرخداوند براي ما نيکي و شادي را پسنديده است اين ماييک که از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم . فرانکتواضع بي جا آخرين حد تكبر است . لابرويرصاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند . امرسوناي بشر گرچه خلق شده اي ولي برخيز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتي . کارلايلبراي نوشيدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستي باشد و درستي . ارد بزرگيک زن قشنگ و نيکو صورت در نظر زيباست ، ولي يک زن خوب و نيکو سيرت در قلب انسان جاي دارد . ناپلئونمهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . جوجيا اوکيفشور و هيجان داشته باش ، اما هرگز عقل و منطق را کنار مگذار . لخ والسازيبارويي که مي داند زيبايي ماندني نيست پرستيدني ست. ارد بزرگاين ذهن است که ذهن را جلب مي کند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ک.گ.يونگکسي که نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست که به سخنان بيرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدين بلخيبراي آنکه روانت را بپروري ، ابتدا با خود يکي شو . ارد بزرگزماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويداراده انساني ، در پهلوي مقدرات او ايستاده و چرخ تكامل او را اداره مي كند . فيثاغورثدر شگفتم كه سلام آغاز هر ديداري است ولي در نماز پايان است. شايد بدين معناست كه پايان نماز آغاز ديدار است. دكتر علي شريعتيکيهان داراي ساختاري هدفمند است . اين ساختار به آن پويايي بخشيده ، و برآيندي شگرف ، در آن بر جاي مي گذارد . ارد بزرگاگر مژده اي براي كسي داري ، در دادن آن عجله كن . مرياكبرگهاي کتاب به منزله ي بالهايي هستند که روح ما را به عالم روشنايي پرواز مي دهند . ولترکاهلي خشم بدن را در پي دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز مي دهد . ارد بزرگوظيفه اصلي و اساسي كلمه قدرت اين است كه در خوشبختي بشر بكوشد. هانري دورلئاناميد جزيي از خوشبختي است. ژوبرحقيقت انکارناپذير است. بدخواهي ممکن است به آن حمله کند. ممکن است ناداني آن را به استهزا بگيرد. اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود. سر وينستون چرچيلکودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام هاي  قهرماني است  .  ارد بزرگوقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد . امرسونكار ما نماينگر قابليت هاي ماست . گوتهسفر ، ناي روان است براي انديشه و آرمان بزرگ فردا . ارد بزرگكسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند. تانريهر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را به كار بندد . به كار بستن آنها ، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است . گوتهتن پوشي زيباتر از سرشت و گفتار نيکو سراغ ندارم . ارد بزرگبزرگترين سعادت فرار از فلاكت است. اليوتخواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست. الثرربازده خرد براي اهل معنا ، کلام سکرآور است . ارد بزرگحسن شهرت و نام نيك بزرگترين سعادتهاست. شيللرسعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنانبراي شناخت آدميان ، بجاي کنکاش در انديشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پيشواي انگاره و خرد آنها باشيد . ارد بزرگهنگام نيكبختي است كه بايد بيمناك بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگسعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يك ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريانخموشي ، دري به سوي نگاه ژرف تر است . ارد بزرگقهرمان واقعي كسي است كه سبب خوشي ديگران مي گردد. مونترلانآنها كه غايبند ، كمال مطلوب اند . حاضرين معمولي و پيش پا افتاده اند . گوتهاگر نتوانيم آزاد زندگي نمائيم ، بهتر است مرگ را با آغوش باز استقبال کنيم . مهاتما گانديرايزني که کار ، اجرايي مي کند ، قابل اعتماد نيست . ارد بزرگسعادت مثل پروانه اي است كه روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينكه نزديكش بروي بالهاي خود را باز كرده و در فضا پرواز مي كند. آندره توريهبراي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود بكاهد. شامفوربراي دلهره شبانگاهان ، نسيم گرما بخش خرد را همراه کن . ارد بزرگاحمق هيچوقت سعادتمند نمي شود. سيسرونفرمانبري بسيار کم خطرتر از فرمان راندن است . تامس ا کمپيسکار ، بهترين تسکين دهنده ، افکار پريشان ، و غم است . ارد بزرگسياست، هنر به دست آوردن پول از ثروتمندان و راي از فقرا به بهانه حفاظت هرکدام از اين دو دسته از ديگري مي باشد . اسکار آمرينگربراي انكه در زندگي دچار لغزش نشوي همواره قلب خود را پاك نگه دار. كارلايلستايشگر هميشه بر ستايش شونده در حال پيشي گرفتن است . او ياد مي کند و دلدار برآورده مي سازد . ارد بزرگبدبختي مي تواند به ما بياموزد كه خوشبخت باشيم. ژول رومنخوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوي آن باشيم. آنتوان چخوفخوشبختي تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه استفاده از آن است. اوگاريوساده باش ، آهوي دشت زندگي ، خيلي زود با نيرنگ مي ميرد . ارد بزرگراز خوشبختي در اين است كه كاري را كه مجبور به انجام آن هستيد دوست بداريد . هاكسليمادر جلوه حق است رضايت خداست بايد خدا را راضي نگاه داشت. اناتول فرانسکسي که همسر و کودک خويش را رها مي کند ، در پي خفت ابديست . ارد بزرگمحبت را به هيچ چيز تشبيه نتوان كرد زيرا كه هيچ چيز دقيق تر و لطيف تر از محبت نيست. سمنون محباگر شخصي باعث رنجش شما مي شود، به اين دليل است که خود در اعماق وجود خود رنج مي کشد و رنج او لبريز مي شود. بنابراين او مستحق مجازات نيست بلکه نيازمند کمک است. اين همان پيام او براي شما است. تيک نات هانانسان جائزالخطاست بخشاينده خداست. الکساندر پوپبخش بزرگي از ادب آدمي برآيند ريشه نژادي و خانوادگي است .  ارد بزرگکلمه "نه" در زبان يک زن به معني جواب منفي نيست. سر فيليپ سيدنيفصيح ترين زبان عمل است . شکسپيربراي آنکه پرواز کني ، پيکر خويش را به حال خود رها مکن . ارد بزرگاز ديروز بياموز براي امروز زندگي کن و اميد به فردا داشته باش . آلبرت انيشتنتنها نشان زندگي رشد کردن است . جان هنريصداقت نخستين فصل دفتر دانايي است . تامس جفرسنبيچاره مردمي که فرمانروايانش  رايزن ! ، و رايزنانشان فرمانروا هستند .  ارد بزرگکسي که مي تواند انجام مي دهد و کسي که نمي تواند به ديگران ياد مي دهد . جرج برنارد شاوبه هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نيز بيانديش . ارد بزرگآنچه سبب امنيت روح مي شود ايمان است . گاروديغير ممکن ها را انجام دادن نوعي لذت است . والت ديسنيانسانيت نيازمند حقيقت است . بيکنشهامت گله ، ناشي از چوپان بيدار است . ارد بزرگتنها زندگي ارزشمند است که صرف ديگران شود . آلبرت انيشتندر دردها دوست را خبر نکردن خود يک عشق ورزيدن است. علي شريعتيدر زندگي نادان سرانجام يک گره  ، صدها گره باز نشدني است  . ارد بزرگهرگز در ميان موجودات مخلوقي كه براي كبوتر شدن آفريده شده كركس نميشود. اين خصلت در ميان هيچ يك از مخلوقات نيست جز آدميان. ويكتورهوگوخدايا: به هرکه دوست مي داريش بياموزکه: عشق از زندگي کردن بهتر است و به هرکه دوست تر مي داريش بچشان که: دوست داشتن از عشق برتر است. علي شريعتياگر از کسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي که از ما نيست نمي‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهاگر آماده نباشيم ارزشمندترين زمان ها را نيز از دست خواهيم داد ، و کسي که آماده نيست بخت کمتري براي پيروزي خواهد داشت ، آمادگي يعني بروز بودن در هر حرفه و کاري . ارد بزرگچشم ديگران چشمي است كه ما را ورشكست ميكند اگر همه بغير از خودم كور بودند , من نه به خانه باشكوه احتياج داشتم نه به مبل عالي . بنيامين فرانكلينخردمند هر آنچه را که مي داند نمي گويد و هر آنچه را که بگويد مي داند. ارسطوبا بردباري همه چيز در چنگ توست .  ارد بزرگپيش از آن كه كاري بكني ، بايد كسي باشي . گوتهزندگان، مردگاني هستند که در تعطيلات به سر مي برند. موريس مترلينگبا ولخرجي تنها مال نمي رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود مي شود . ارد بزرگتا چهل سالگي که مغزم خوب کار مي‌کرد به رياضيات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگي که ذهنم ضعيف شده‌بود به فلسفه روي آوردم و در اواخر که به‌کلي کله‌ام کار نمي‌کرد به سياست! . برتراند راسلفعاليت تازه و جاندار تنها راه غلبه بر فلاكت است . گوتهدر کنارمان دلبر هست و اگر نيست ، در سفر رسيدن به اويم . پس تنهاي وجود ندارد . ارد بزرگهدف از زندگي اين است که از يک حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يک تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ کنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به كوه مانند، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمي به آنان نزديك شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشكار سازند. گوتهكساني خوشبخت هستند كه فكر و انديشه شان بسوي چيزي غير از خوشبختي خودشان است. استوارت ميلاندوخته اي با ارزشتر از تندرستي ، نمي شناسم . ارد بزرگآرزو دارم روزي اين حقيقت به واقعيت مبدل شود كه همه‌ي انسان‌ها برابرند. مارتين لوتر‌كينگبهتر است روي پاي خود بميري تا روي زانو‌هايت زندگي كني. روديبراي کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگقطعاً خاك و كود لازم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاك است و نه كود پونگبر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و درانسان چيزي بزرگتر از فكر او. هميلتونعشق از آنجا که با معشوق پيوند مي خوريد آغاز مي گردد و تا حرکت موزون و هماهنگي روح هايتان امتداد مي يابد. هنگامي که جان هايتان يکي مي شوند ، آن گاه با تمامي وجود عشق خواهيد ورزيد.ديگر چيزي بين شما نيست که از جنس عشق نباشد . پيوند مقدس همين است. شور و شعف ، وجد و شادماني واقعي هم ، اين است . باربارا دي آنجليسگاهي هدف خود ، سد ديد آدميست بايد دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هويداست .  ارد بزرگعمر آنقدر كوتاه است كه نمي‌ارزد آدم حقير و كوچك بماند. ديزرائيليچيزي ساده تر از بزرگي نيست آري ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسونبراي آنکه به فرودستي گرفتار نشويي ، دست گير آدميان شو . ارد بزرگبه نتيجه رسيدن امور مهم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امري به ظاهر كوچك بستگي دارد. چاردينيآنكه خود را به امور كوچك سرگرم مي‌كند چه بسا كه تواناي كاهاي بزرگ را ندارد. لاروشفوكواگر طالب زندگي سالم و بالندگي‌رو مي باشيم بايد به حقيقت عشق بورزيم. اسكات پكبدگويي ، رسوايي در پي دارد .  ارد بزرگزندگي بسيار مسحور كننده است فقط بايد با عينك مناسبي به آن نگريست. دومادوست داشتن انسان‌ها به معناي دوست داشتن خود به اندازه ي ديگري است. اسكات پكروان مردگان و زندگان در يک ظرف در حال چرخش اند . ارد بزرگاز عشق و جاذبه جسماني خود بپرسيد : چرا مي خواهي او را در کنار داشته باشي ؟ چرا مي خواهي با او همبستر شوي ؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهيد تا پاسخ را بيابيد . خواهيد ديد که نداي کوچکي در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد : تا با او يکي بشوم و به يگانگي و وحدت وجود آغازين خود باز گردم . باربارا دي آنجليسبرآزندگان شادي را از بوته آتشدان پر اشک ، بيرون خواهند کشيد . ارد بزرگعشق يعني اراده به توسعه خود با ديگري در جهت ارتقاي رشد دومي. اسكات پكما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده كه خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت كنيم. اسكات پكهيچ کس و هيچ چيز نمي تواند مانع پويندگي ما شود . ارد بزرگهنر كليد فهم زندگي است. اسكار وايلهتغيير دهنرگان اثر گذار در جهان كساني هستند كه بر خلاف جريان شنا مي‌كنند. والترنيسپر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . ارد بزرگروند رشد، پيچيده و پر زحمت است و در درازاي عمر ادامه دارد. اسكات پكدر جستجوي نور باش، نور را مي‌يابي. آرنتآيا از بخشندگي و مهرباني که نخستين حالات خداوند است ، در ما نشاني هست ؟  ارد بزرگبراي آنكه كاري امكان‌پذير گردد ديدگان ديگري لازم است، ديدگاني نو . يونكشب آنگاه زيباست كه نور را باور داشته باشيم . دوروستانبا خرد ، به سرچشمه پاکي بيانديش . آدمي گاهي مبدا را اشتباه مي گيرد ، برسان زماني که رودها را سر چشمه  درياها مي نامد ، حال آنکه ابرها از درياها برمي خيزند و  رودها و چشمه ها را لبريز مي کنند . ارد بزرگآدمي ساخته‌ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي‌انديشيده است . مترلينگاگر دريچه هاي ادراك شسته بودند،انسان همه‌ چيز را همان گونه كه هست مي‌ديد:بي‌انتها . بليكبرده يك ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادي كه به او كمك مي‌كنند . بردير فرانسويزيباترين خوي زن ، نجابت اوست . ارد بزرگهيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه وقت كم و كوتاه است . فرانكليننبايد از خسته بودن خود شرمنده باشي بلكه فقط بايد سعي كني خسته آور نباشي . هيلزهامبه ارزش نگاه دوست را هنگامي پي مي بري که در بند دشمن و بدسگالان باشي . ارد بزرگهر قدر به طبيعت نزديك شوي ، زندگاني شايسته تري را پيدا مي‌كني . نيما يوشيجاگر زماني دراز به اعماق نگاه كني آنگاه اعماق هم به درون تو نظر مي‌اندازند . نيچهزيبائي در فرا رفتن از روزمره‌گي‌هاست . ورنر هفتهاگر شيفته کارت نباشي ، روانت بيمار مي شود و در نهايت پيکرت از پاي در خواهد آمد .  ارد بزرگبراي كسي كه شگفت‌زده‌ي خود نيست معجزه‌اي وجود ندارد . اشنباختفكر در باب خوشبختي ، عشق ، آزادي ، عدالت ، خوبي و بدي، تفكر درباره‌ي پرسش‌هايي كه بنياد هستي ما را دگرگون مي‌كند . ادگارمونتاريکي در زندگي ماندگار و ابدي نيست ، برسان روشنايي . ارد بزرگ«عقلانيت باز» آن عقلانيتي است كه فراموش نمي‌كند كه «يكي» در «چند» است و «چند» در «يكي». ادگارمونآرامش،زن دل‌انگيزي است كه در نزديكي دانايي منزل دارد. اپيكارموسهيچ چيزدر زير خورشيد زيباتر از بودن در زير خورشيد نيست. باخ‌منکسي که چند آرزوي درهم ورهم دارد به هيچ کدام از آنها نمي رسد مگر آنکه با ارزشترين آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهايي خويش سازد  . ارد بزرگتنها آرامش و سكوت سرچشمه‌ي نيروي لايزال است. داستايوفسكيعلت هر شكستي،عمل كردن بدون فكر است. الكس‌مكنزيراهي جز نرمش و بازي با هستي نيست . ارد بزرگمن تنها يك چيز مي‌دانم و آن اينكه هيچ نمي‌دانم. سقراطدانستن كافي نيست،بايد به دانسته ي خود عمل كنيد. ناپلئون هيلتپه‌اي وجود ندارد كه داراي سراشيبي نباشد! ضرب‌المثل ولزينتيجه گيري زود پس از رخدادهاي مهم زندگي از بي خردي است .  ارد بزرگخداوند،روي خطوط كج و معوج، راست و مستقيم مي‌نويسد. برزيليتو ارباب سخناني هستي كه نگفته‌اي،ولي حرفهايي كه زده‌اي ارباب تو هستند. ضرب‌المثل تازيروشنايي روز  ، دليل و برهان نمي خواهد . ارد بزرگتا زمانيكه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتي كه در اين دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چينيبهتر است ثروتمند زندگي كنيم تا اينكه ثروتمند بميريم. جانسون


‏هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر